Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tot stand gekomen overeenkomsten tussen opdrachtgever, zijnde de wederpartij van Corridor uitvaartverzorging, Rietpluim 1, 8316 NX in Marknesse.

Artikel 2
De opdrachtgever verplicht zich door het ondertekenen van de begroting tot betaling van de definitieve rekening. De opdrachtgever kan er zich niet op beroepen dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld.

Artikel 3
a. Bij het aangaan van de overeenkomst zal Corridor uitvaartverzorging een begroting van de te          verwachten kosten opstellen gebaseerd op een omschrijving van de te leveren diensten en materialen.
Als de opdrachtgever, na het ondertekenen van de begroting, de opdracht intrekt, worden de gemaakte kosten in rekening gebracht.
b. Tot 24 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart kan de opdrachtgever wijzigingen aan Corridor uitvaartverzorging doorgeven. Eventueel voor die tijd aangeschafte materialen (kist e.d.) en kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4
a. De aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt gedaan door Corridor uitvaartverzorging tenzij anders is overeengekomen.
b. Onjuiste vermelding in de akte van overlijden kan Corridor uitvaartverzorging niet worden toegerekend.

Artikel 5
a. De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen opdrachtgever en Corridor uitvaartverzorging. De dag en het uur van de uitvaart is bepaald onder het voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. het crematorium.
b. Wijzigingen door de opdrachtgever van de aanvankelijke overeengekomen dag en uur kan slechts plaatsvinden binnen 24 uur na de eerste afspraak, na onderling overleg en verkregen wederzijdse toestemming. Eventueel al gebruikte kaarten of een geplaatste advertentie waarin het verkeerde tijdstip staat vermeld zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6
a. Aankondigingen van overlijden worden geleverd overeenkomstig de door c.q. in overleg met de opdrachtgever schriftelijk vastgestelde en goedgekeurde tekst.
b. De opdrachtgever krijgt, tenzij anders overeengekomen, een drukproef overhandigd ter goedkeuring. De goedkeuring van de tekst wordt beschouwd als opdracht. Fouten in de goedgekeurde tekst die leiden tot het opnieuw moeten vervaardigen van de aankondigingen of het opnieuw plaatsen van een advertentie worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever.
c. Na goedkeuring van de tekst worden advertenties met betrekking tot het overlijden door Corridor uitvaartverzorging geplaatst in de door de opdrachtgever gewenste (dag)bladen.

Artikel 7
Wijziging van het aantal overeengekomen voertuigen dient uiterlijk op de dag voorafgaande aan de uitvaartdag voor 12.00 uur aan Corridor uitvaartverzorging kenbaar gemaakt worden. De overeengekomen prijs zal overeenkomstig deze wijzigingen aangepast worden.

Artikel 8
Indien er uit de aan Corridor uitvaartverzorging ter hand gestelde verzekeringspolissen aanspraak ontstaat op geldelijke uitkering, dan zal deze ten gunste van de begunstigde overgeschreven worden of ten gunste van een ander die uitdrukkelijk door de begunstigde daartoe aangewezen is c.q. wordt. Deze overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd tussen opdrachtgever en aangewezen begunstigde.

Artikel 9
In de begroting worden de kosten voor de opdrachtgever samenhangend met leveringen van toeleveranciers, voor zover redelijkerwijs mogelijk, nauwkeurig aan de opdrachtgever opgegeven.
De uiteindelijk gemaakte kosten worden de opdrachtgever, na de uitvaart, in rekening gebracht. Indien de opdrachtgever na het ondertekenen van de begroting extra leveringen of dienstverlening verlangt verplicht hij zich tot betaling.

Artikel 10
Betaling door de opdrachtgever dient, indien niet anders schriftelijk overeengekomen, plaats te vinden binnen 14 dagen na de ontvangst van de gespecificeerde nota.

Artikel 11
Betaling door de opdrachtgever die in het buitenland woonachtig is, dient op basis van de begroting voorafgaand aan de uitvaart te geschieden. Na de uitvaart vindt, indien van toepassing, verrekening plaats.

Artikel 12
Bij niet tijdige betaling binnen de artikel 10 gestelde termijn, is Corridor uitvaartverzorging gerechtigd tot de dag der algehele voldoening 1% rente per maand bij de opdrachtgever in rekening te brengen over de periode dat de opdrachtgever met de voldoening in verzuim is.

Artikel 13
Per aanmaning worden € 18,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 14
Corridor uitvaartverzorging is gerechtigd, zodra de opdrachtgever van rechtswege in gebreke en verzuim is met de nakoming van de betaling, de vordering uit handen te geven. De hieruit voortvloeiende (buiten)gerechtelijke kosten komen integraal voor rekening van de opdrachtgever en bedragen minimaal 15% van de hoofdsom.

Artikel 15
a. Corridor uitvaartverzorging staat in voor de juiste begeleiding van de uitvaart.
b. Voor gebreken in of tekortkomingen bij de uitvoering van de opdracht, is Corridor uitvaartverzorging in aansprakelijk, tenzij die gebreken of tekortkomingen haar niet toegerekend kunnen worden.

Artikel 16
Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn voor rekening van Corridor uitvaartverzorging, tenzij veroorzaakt door de schuld van de opdrachtgever of als zij Corridor uitvaartverzorging niet kunnen worden toegerekend. Oponthoud en vertraging kunnen Corridor uitvaartverzorging niet worden toegerekend als zij niet zijn te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening zijn.

Artikel 17
Geschillen tussen de opdrachtgever en Corridor uitvaartverzorging over de totstandkoming of de uitvoering en/of nakoming van de afspraken over de uitvaartbegeleiding zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Lelystad.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Gooi- Eem- en Flevoland
(KvK no. 75241641).